Unieke Wellness boederij

Vakantiehuis voor 6 personen

Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN
Artikel 1
Huurder: een natuurlijke persoon die het huurcontract ondertekent met inbegrip van zijn gezelschap. De ondertekenaar kan uitsluitend een persoon zijn die zich in de mogelijkheid bevindt een overeenkomst aan te gaan. Indien het een natuurlijke persoon is dient deze minstens de volwassen leeftijd hebben bereikt. De ondertekenaar is één van de personen die deel uitmaakt van het gezelschap dat in de woning zal verblijven tijdens de duur van de huur.Verhuurder: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/rechtspersonen die eigenaar/eigenaars is/zijn van de verhuurde vakantiewoning en/of zijn/hun verantwoordelijken die ter plaatse contact houden met de huurder bij aankomst, tijdens het verblijf en/of bij vertrek.

HUURPRIJS
Artikel 2
- De vermelde huurprijs dekt voor 80% de huur van het onroerend goed en zijn onroerende installaties zoals keukeninrichting, vaste (kleer)kasten, sanitaire voorzieningen, sauna, infraroodsauna, jacuzzi, voetbad, hammam, vaste gasbarbecue,… en voor 20% de huur van roerende zaken zoals hoekzetel salon, eettafels binnen en stoelen, hoeksalon buiten, eettafel buiten en stoelen, barkrukken, bedden,…

INFORMATIE
Artikel 3 - De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de informatie over het gehuurde goed zoals voorgesteld op www.sauna-vakantiehuis.be. Deze informatie is onder voorbehoud van gebeurlijke vergissingen en/of lichte aanpassingen. Alle informatie op www.sauna-vakantiehuis.be wordt ter goeder trouw aangeboden en wordt geacht juist te zijn op het ogenblik van de publicatie. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aanpassingen die buiten haar wil/weten geschieden. Alle foto's, dronebeelden en omschrijvingen zijn louter momentopnames, latere wijzigingen in de situatie kunnen voorkomen.

AANTAL PERSONEN
Artikel 4 - De capaciteit van de woning mag niet worden overschreden. Enkel die personen die vermeld staan op de reservatieaanvraag (mail) en/of huurovereenkomst mogen in de vakantiewoning verblijven, zelfs indien dit aantal de maximum capaciteit van de woning niet bereikt. Er worden geen extra bezoekers aanvaard, noch overdag noch 's nachts. Bij overtreding daarvan zal de verhuurder een opleg eisen pro rata of de verdere toegang tot de woning verbieden en het contract met onmiddellijke ingang verbreken, zonder enige vergoeding aan de huurder verschuldigd te zijn.
Alle namen en leeftijden van de huurders (op het ogenblik van de huurperiode) dienen bij de reservatieaanvraag opgegeven te worden.

CONTRACT
Artikel 5
- De gebouwen en aanhorigheden worden uitsluitend verhuurd als vakantieverblijf met uitsluiting van elke vorm van beroepsmatige activiteit. Op straf van ontbinding van contract is het de huurder niet toegestaan het goed onder te verhuren of zijn middels dit contract verworven rechten over te dragen, tenzij daartoe instemming werd gegeven door verhuurder. De woning en de volledig eigendom mogen niet gebruikt worden als filmset, tenzij vergunning wordt verleend door de verhuurder.

De huurder wordt tevens geacht over het gehuurde goed als een goede huisvader te waken. Het is hem ten allen tijde verboden er meubels of ander roerend goed op te slaan met uitzondering van persoonlijke gebruiksvoorwerpen voor gebruik tijdens de huurperiode. De huurder verbindt zich ertoe het onroerend goed en de onroerende en roerende uitrustingen te gebruiken als een goede huisvader en bij de beëindiging van de huurperiode de richtlijnen stipt na te leven alvorens de woning te verlaten. De richtlijnen in de in de woning aanwezige informatiemap en handleidingen dienen stipt te worden nageleefd, de huurder verplicht er zich toe deze door te nemen bij zijn aankomst.

DUUR
Artikel 6
- De duur van de verhuring kan niet verlengd/ingekort worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder.

BETALING
Artikel 7 - Betalingen kunnen uitsluitend via overschrijving naar de bankrekening op naam van Cattoir-Willems. Betalingen gebeuren met de vermelding VOORSCHOT of SALDO of HUUR + SGOH-01 + huurdata.
(voorbeeld: voorschot SGOH-01 van 01-07-23 tot 08-07-23)De huurder dient het voorschot (50% van de naakte huursom) te betalen binnen de 10 dagen volgend op de datum vermeld in het contract. Indien de verhuurder het voorschot niet heeft ontvangen binnen deze termijn, zal deze een herinnering sturen per mail. Indien de verhuurder het voorschot 5 dagen na de aanmaning niet heeft ontvangen, wordt het contract van rechtswege als ontbonden beschouwd en stelt de verhuurder het goed voor de betrokken periode opnieuw te huur.

De huurder dient het saldo (50% van de naakte huursom vermeerderd met de waarborg en kosten) te betalen uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode.

Bij boekingen binnen de 6 weken voor aanvang van de huurperiode dienen de huur en kosten volledig betaald te worden binnen de 5 dagen na reservering en vóór aanvang van de huurperiode.

Na ontvangst van het voorschot (of de totale huursom bij reservaties minder dan 6 weken voor aankomstdatum) ontvangt de huurder het exacte adres van de vakantiewoning, de routebeschrijving, de wijze van sleuteloverdracht en desgevallend noodzakelijke contactgegevens.
De huurder wordt in geen geval toegelaten het gehuurde goed te betrekken indien de huur, met inbegrip van alle contractuele vastgelegde kosten, niet volledig werd voldaan.

Bij gebrek aan betaling van het geheel of deel van de huursom, met inbegrip van alle contractuele vastgelegde kosten zoals o.a. waarborg, …., tegen de vastgestelde termijn(en) of bij niet navolgen van één van de in dit contract vermelde clausules kan de verhuurder de ontbinding van het contract opeisen en de huurder verplichten het gehuurde goed direct te verlaten indien hij dit toch reeds zou betrokken hebben en dit zonder enige schadevergoeding verplicht te zijn.PRIJS
Artikel 8 - De huurder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de huurprijs in generlei mate in onkosten te brengen van één of ander inkomen. Fiscale/financiële gevolgen voor de verhuurder van het toch in onkosten inbrengen zullen volledig door de huurder gedragen worden.

ANNULERING DOOR DE HUURDER
Artikel 9
- De huurder heeft recht om aan de verhuurder schriftelijk mee te delen dat hij afziet van de boeking binnen de 7 kalenderdagen vanaf de datum vermeld op de huurovereenkomst. Het voorgaande geldt evenwel niet indien de huurder het voorschot reeds betaald heeft, noch indien de huurovereenkomst gesloten werd minder dan 15 dagen voor de aanvangsdatum van de huurperiode.

Indien de huurder tussen de 0 en 10 dagen na reservering annuleert wordt een administratiekost van 50 € aangerekend.

Bij annulering later dan 10 dagen na de reservering gelden volgende annuleringsvoorwaarden :

- annulering 56 dagen of langer vóór aanvang van de huurperiode : 50 % van de totale huursom

- annulering vanaf 56 tot 42 dagen vóór aanvang van de huurperiode : 75 % van de totale huursom

- annulering vanaf 42 dagen vóór aanvang van de huurperiode : 100 % van de totale huursom

Los van bovenstaande staat het de verhuurder vrij om bij annulering de woning opnieuw te trachten verhuren voor de voorziene periode.

ANNULERINGSVERZEKERING
Artikel 10
- Het is geen verplichting maar wij raden u ten stelligste aan een reis-, en annuleringsverzekering te nemen. De meeste annuleringen komen immers voor bij families die getroffen door worden door zware ziekte/sterfgeval. In die periodes heeft u er alle baat bij te kunnen terugvallen op de verzekering om deze zorgen er niet nog eens bovenop te hebben!U gaat het best te rade bij uw vertrouwde verzekeringsmakelaar om de mogelijkheden te bekijken, deze is best geplaatst.

ANNULERING DOOR DE VERHUURDER
Artikel 11
- Als de verhuurder genoodzaakt is, door welke reden dan ook, de reservatie te annuleren, worden de betaalde huursom en/of waarborg en kosten … integraal terugbetaald, echter zonder vergoeding van welke aard dan ook. De huurder kan geen verdere aanspraken meer maken ten overstaan van de verhuurder.

AANKOMST – VERTREK
Artikel 12 - De intrek in de vakantiewoning gebeurt op de eerste dag van de huurperiode, ten vroegste op het in het contract voorziene uur. Vroegtijdig intrekken wordt niet aanvaard.VERTREK

Artikel 13 - Het vertrek uit de vakantiewoning dient te gebeuren op de laatste dag van de huurperiode uiterlijk op het in het contract voorziene tijdstip. De huurder wordt geacht de richtlijnen voor vertrek in de infomap stipt op te volgen.Bij zijn vertrek dient de huurder de woning volledig af te sluiten en de sleutels te overhandigen aan de afgesproken personen op de afgesproken plaats en tijdstip. In andere gevallen dienen de sleutels opnieuw in de daartoe bestemde sleutelkluis te worden opgeborgen. Indien de huurder de sleutels bij vergissing zou hebben meegenomen dient hij deze zo snel mogelijk, per aangetekend expres-zending of andere speciale dienst terug te bezorgen.

MOBIELE SLAAPPLAATSEN
Artikel 14 - Opstellen van tenten, caravans, mobilhomes e.d. op de bijhorende terreinen is ten strengste verboden net zoals het aansluiten van caravans, mobilhomes, ... op het water- en/of elektriciteitsnet.


KLACHTEN DOOR DE HUURDER
Artikel 15 - De woning wordt verhuurd in de staat waarin zij zich bevindt. Door de aanvaarding van de sleutel verklaart de huurder de vakantiewoning te hebben gezien en de staat van de woning te aanvaarden. Binnen de 24 uur na het betreden van het gehuurde goed en/of na voorval van schade dient de huurder mogelijke klachten aan de verhuurder over te maken of de schade te melden. Latere klachten worden als niet ontvankelijk beschouwd. Zonder enige klacht binnen voormelde termijn, wordt de huurder geacht de goede staat en algemene netheid van de woning erkend te hebben, inclusief het ontbreken van zichtbare schade, defecten of mankementen. Klachten door de huurder die ingediend worden na afloop van de huurperiode zijn niet ontvankelijk. De verhuurder is tevens geen schadevergoeding verschuldigd indien de huurder de verhuurder heeft verhinderd problemen op te lossen tijdens de duur van de huurovereenkomst. Een schadevergoeding, inclusief die met betrekking tot gederfde vakantievreugde, kan nooit het bedrag van de naakte huursom overschrijden.WAARBORG
Artikel 16 - Indien er zich schade of verlies voordoet tijdens het verblijf dient de huurder dit zo snel mogelijk en uiterlijk vóór het einde van de huurperiode aan de verhuurder te melden. Indien de huurder vroeger is vertrokken dan voorzien zonder controle van de staat en netheid samen met de verhuurder behoudt deze laatste zich het recht voor het verhuurde goed te controleren na vertrek van de huurder.De waarborg dient om volgende kosten te dekken : de eventuele schade, de vervanging van gebroken of verloren zaken van het verhuurde goed, zowel binnen als buiten, met inbegrip van inrichting, decoratie,…..

Alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de woning en/of inboedel en niet te wijten aan of ten gevolge van het normale gebruik ervan, wordt verhaald op de huurder.

Ook mogelijk na de huurperiode af te rekenen kosten zullen van deze waarborg afgehouden worden. De waarborg wordt onder geen enkele voorwaarde aanschouwd als deel van de huurwaarde of voorschot daarop en er zal zodoende daarop geen interest kunnen geëist worden. De waarborg wordt teruggestort binnen een redelijke termijn die het mogelijk laat de eindafrekening op te maken.In geval van schade en in geval van ontoereikendheid van de waarborg, kan de verhuurder aan de huurder de betaling van bijkomende vergoedingen opeisen. Terugbetaling van de waarborg houdt niet automatisch in dat de verhuurder erkent dat er geen schade aan het verhuurde goed zou zijn berokkend. In de hypothese van verborgen schade waarbij de waarborg reeds integraal is teruggeven aan de huurder, alsook in de hypothese dat de schade dermate groot is dat de waarborg ontoereikend is, dient de huurder, of zijn verzekeraar, het nog verschuldigd bedrag binnen een redelijke termijn aan de verhuurder te betalen.SCHADE
Artikel 17 - De volledige inboedel, in de breedste zin van het woord, mag geen andere sporen van slijtage vertonen dan deze die aanvaardbaar zijn bij gewoon gebruik waarvoor de goederen dienstig worden geacht.Ontbrekende zaken, beschadigde zaken of zaken versleten door verkeerd of onaangepast gebruik dienen te worden vergoed, vervangen of hersteld door de huurder, mits aanvaarding door de verhuurder . Deze clausule is ook van toepassing op muurbekleding, verf, stoffen (zetels, gordijnen, lakens, …) en op het verhuurde goed in zijn geheel en in de breedste zin van zijn betekenis..VOORKOMEN VAN SCHADE
Artikel 18
- De huurder mag in geen geval in lavabo's, baden, douches, toiletten, bidets, pompstenen, enz. …. zaken gooien of doorspoelen die deze of het afvoersysteem zouden kunnen verstoppen. Kosten voor ontstoppen vallen volledig ten laste van de huurder.

STAAT VAN HET GEHUURDE GOED BIJ VERTREK
Artikel 19 – Zelfs indien er schoonmaakkosten betaald worden is de huurder verantwoordelijk om de woning in goede staat en zonder zichtbare schade achter te laten, de vuilnisbakken te legen en al het afval (huisvuil, pmd, glas, papier, karton, …) te verwerken zoals voorzien in de infomap, de BBQ en diens roosters te reinigen, het (tuin)meubilair op zijn oorspronkelijke te plaats zetten, de keuken en het sanitair netjes achter te laten, de vaat te doen en alles (mobiele zaken incluis) terug te zetten op zijn oorspronkelijke plaats, en desgevallend het linnengoed op één plaats te verzamelen. De woning wordt opgeruimd en veegvrij achtergelaten.

In geval van niet of slechts gedeeltelijk naleven van de richtlijnen omtrent het opruimen van de woning zal de extra kost die hieruit voortvloeit verrekend worden door inhouding van een deel van de waarborg of de totaliteit ervan.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 20 - Het gebruik van de woning en de uitrusting is volledig op risico van de huurder. De huurder is verantwoordelijk voor de vakantiewoning en haar inhoud, en wordt verwacht deze te gebruiken als een goede huisvader en conform de overeengekomen bestemming. Hij dient stipt alle richtlijnen op te volgen die hem door de verhuurder worden meegedeeld, zowel schriftelijk, mondeling als via het huisreglement of infomap. Dit geldt voor de ganse verblijfsduur tot aan het verlaten van de woning. Zo verbindt de huurder er zich onder andere toe de woning voldoende te beschermen tegen inbraak en het geheel te gebruiken als goede huisvader, etc.

De huurder is aansprakelijk voor iedere schade die door zijn fout of nalatigheid wordt veroorzaakt, alsook voor iedere schade voortvloeiend uit het niet naleven van zijn contractuele verplichtingen. Hij is eveneens aansprakelijk voor de schade die de medereizigers en de personen die hij in de vakantiewoning binnenlaat, veroorzaken. De ondertekenaar verplicht zich de overige reisgenoten te informeren over de inhoud van de algemene voorwaarden.

De huurder is aansprakelijk voor ongelukken in of rond het huis en in of rond de sauna's, jacuzzi en hammam. De huurder neemt ook alle nodige maatregelen om ongelukken te voorkomen (o.a. toezicht!).

De verhuurder aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor – in de breedste betekenis - verlies, achterlaten, diefstal, beschadiging, letsel, ongeval, …. opgelopen of ondergaan door of veroorzaakt aan de huurder of derde personen, dieren en/of goederen, tijdens of als gevolg van het verblijf in en het gebruik van de woning en al haar toebehoren.

De huurder verklaart, door het huurcontract aan te gaan, te beschikken over (een) passende verzekering(en) bij een verzekeringsmaatschappij die hij kan aanspreken teneinde huurrisico's zoals brand-, water- en andere schade te dekken. Alleszins in geval van aan hem verwijtbaar gedrag is de huurder aansprakelijk voor elke vorm van schade alsook brand die hij aanricht, wat impliceert dat verzekering tegen brandschade ten laste is van de huurder. Hierbij verklaart huurder in dat verband te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Indien er sprake is van schade die niet wordt gedekt door de eigen verzekering van de huurder, is laatstgenoemde zelf gehouden de schade te vergoeden. De verhuurder behoudt zich steeds het recht voor om de overeenkomst stop te zetten en de huurder de (verdere) toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen, wanneer een huurder of een reisgenoot ernstige schade aan de woning heeft berokkend. In dit geval zal de verhuurder niet verplicht kunnen worden om een deel van de huurgelden voor de resterende huurperiode terug te betalen.

ELEKTRISCHE WAGEN

Artikel 21 – In geen geval mag de huurder zijn elektrische wagen ter plaatse opladen aan de gehuurde woning.

KOSTEN
Artikel 22 - De kosten en/of verantwoordelijkheid die voortvloeien uit het raadplegen van/zich inschrijven op betalende websites, het opbellen van dure betaallijnen, het bestellen van betalende films of programma's zijn ten laste van de huurder. Boetes en de gevolgen van klachten wegens burenhinder of andere worden door de veroorzaker gedragenKUISPRODUCTEN
Artikel 23 - De huurder wordt gevraagd bij aanschaf van kuisproducten steeds te letten op de vermelding dat deze geschikt zijn voor septische putten.Gebruik van kuisproducten op basis van bleekwater, 'eau de javel' of andere producten die de bacteriologische werking van septische putten kunnen verstoren is verboden.

Reinigen van de natuursteen (travertijn vloer- en wandtegels) mag niet met producten die kalk-oplossende bestanddelen bevatten.

NABUURSCHAP
Artikel 24
- De huurder verbindt zich ertoe tijdens het verblijf de rust van de buren te eerbiedigen en zich te houden aan de plaatselijke politiereglementering ter zake, inzonderheid wordt de nadruk gelegd op het vermijden van nachtlawaai (22u00 tot 06u00). Het laten spelen van muziek buiten, zowel overdag als 's nachts mag geenszins aanleiding geven tot klachten.

KORTE AFWEZIGHEID
Artikel 25 - Bij afwezigheid, zelfs tijdelijk en kort, dient de huurder het zonnescherm en de parasols steeds te sluiten om schade bij opkomende wind te vermijden. Ook dienen alle buitendeuren steeds vergrendeld te zijn.

INTERNET
Artikel 26 - Problemen met het internet zoals panne, tijdelijke uitval of traag werken kan geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding door de verhuurder.

PANNES
Artikel 27 - Bij niet werking van toestellen of defecten in het algemeen dient de huurder direct de verhuurder te contacteren. Deze kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de noodzakelijke herstellingen. De huurder kan evenmin een schadevergoeding of enige vorm van tussenkomst opeisen.NIET-ROKEN
Artikel 28 - Roken in de woning is verboden. Buiten is roken toegestaan, doch de huurder dient ten allen tijde alle sigarettenpeuken te verwijderen vooraleer hij de woning verlaat. Indien er toch peuken worden achtergelaten, zowel binnenshuis als buitenshuis, waardoor extra schoonmaak noodzakelijk is, zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden.BEZOEKRECHT
Artikel 29
– De verhuurder behoudt zich het recht voor de woning te controleren indien zij dit noodzakelijk acht, uiteraard rekening houdend met de privacy van de huurder. Tijdens de huurperiode dient de huurder de toegang te verlenen aan de verhuurder zodat bezoek ervan door toekomstige huurders/kopers mogelijk blijft. Zulke bezoeken vinden plaats na onderlinge afspraak met de huurder.

TOEGANG
Artikel 30 - De huurder kan de toegang niet ontzeggen aan klusjesmannen, tuinmannen, kuispersoneel of anderen die instaan voor het onderhoud van het gehuurde goed en zijn tuin, inboedel, installaties, …

HUISDIEREN

Artikel 31 - Indien huisdieren meegebracht worden dient dit bij de reservatieaanvraag vermeld te worden, De dieren dienen te worden buitengelaten buiten het domein om zodoende het domein in onberispelijke staat achter te laten. Indien tuin en/of huis niet proper wordt achtergelaten zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden. Hierbij verklaart huurder in verband met huisdieren te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. De huisdieren mogen in geen enkel geval in de jacuzzi omwille van verschillende redenen met als eerste de hygiëne. Daarnaast is het haar van huisdieren in die mate stug dat het de filter-installatie kan verstoppen of doen vastlopen, met alle gevolgen van dien. Bij niet naleving van deze regels zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden.

JACUZZI – SAUNA'S - HAMMAM
Artikel 32 - In ieder geval blijft de huurder aansprakelijk voor het toezicht op de mensen die hem vergezellen en moet hij alle maatregelen treffen om elk incident met en in de jacuzzi, sauna's en hammam vermijden. Bij een ongeval kan de verhuurder en/of eigenaar nimmer aansprakelijk worden gesteld. De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor elke aanspraak.Vooraleer de jacuzzi of de sauna's te betreden dient de gebruiker zich te douchen. Het is ten strenste verboden te jacuzzi met zwemkledij te betreden om de kwaliteit van het water te kunnen garanderen. Bovendien zullen de producten aanwezig in het water uw zwemkledij aantasten en verkleuren. Van zodra de huurder opmerkt dat het jacuzzi-water troebel wordt of licht verkleurt dient hij de verhuurder in te lichten zodat verdere vertroebeling of verkleuring beperkt of vermeden kan worden. Dit om zijn eigen jacuzzi-plezier niet te vergallen, maar tevens dit van zijn opvolgers. De temperatuur van de jacuzzi staat ingesteld, deze dient niet aangepast te worden.

VERWARMING
Artikel 33 – De verwarming staat ingesteld op normale temperatuur. De instellingen op de thermostaten mogen niet gewijzigd worden. Verkeerd gebruik kan een totale ontregeling van het systeem als gevolg hebben.

OVERMACHT

Artikel 34 - Indien vóór de aanvang van het verblijf de verhuurder niet in de mogelijkheid is om één of meerdere essentiële elementen van het contract na te leven door een gebeurtenis die zich buiten zijn wil voordoet, licht hij de huurder hiervan zo spoedig mogelijk in.

Onvoorziene omstandigheden kunnen o.a. natuurrampen, overstromingen, droogte, waterschaarste, pandemieën, oorlogsgevaar, stakingen, overlijden, ziekte, pannes, … en andere storingen of gebeurtenissen zijn. De verhuurder is in dergelijk geval niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn of de vervroegde stopzetting van de huurovereenkomst en kan de overeenkomst in dat geval kosteloos ontbinden zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding aan de huurder.

OVERTREDINGEN
Artikel 35 -
Constatering van overtredingen van één van de hierboven vermelde clausules, kan directe verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt.

GESCHILLEN
Artikel 36 - Tenzij regelingen in der minne vallen alle geschillen omtrent deze verbintenis onder de bevoegdheid van de rechtbanken Gent of arrondissement van woonplaats van de eigenaar. Alle kosten ten laste van de huurder.